Dozór elektroniczny Białystok – Kancelaria adwokacka specjalizująca się we wnioskach o dozór elektroniczny

System dozoru elektronicznego jest jednym ze sposobów odbywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności dla skazanych osób. Wymaga on, aby osoba przebywająca poza zakładem karnym nosiła specjalne elektroniczne urządzenie monitorujące, które nadaje sygnały do centrali. Wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć w sądzie, który po spełnieniu określonych warunków technicznych może udzielić zgody na odbywanie kary w tym systemie. Moja kancelaria oferuje wsparcie w procesie wnioskowania o dozór elektroniczny.

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny stanowi alternatywną formę odbywania kary pozbawienia wolności, umożliwiając skazanym pełnoletnim osobom odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przez nadzór elektroniczny. Kancelaria adwokacka w Białymstoku specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dozór elektroniczny oraz udziela konsultacji prawnych w tej sprawie. Skazana osoba musi wskazać miejsce, gdzie będzie przebywać, nie przekraczając określonych limitów czasowych, aby odbyć w ten sposób karę pozbawienia wolności.

System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego oparty jest na elektronicznych nadajnikach, które skazani noszą przy sobie. Te urządzenia monitorujące są kluczowe dla właściwego funkcjonowania systemu, umożliwiając sądowi penitencjarnemu nadzór nad osobą odbywającą karę poza zakładem karnym. Przestrzeganie warunków technicznych dozoru elektronicznego jest fundamentalne dla skuteczności tego rozwiązania.

Możliwość odbywania kary pozbawienia wolności

Osoby skazane mogą mieć możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeśli orzeczona przez sąd kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy. Jednak decyzja o zastosowaniu dozoru elektronicznego zależy od sądu, który bierze pod uwagę wiele czynników, w tym rodzaj popełnionego przestępstwa oraz fakt czy w razie odbycia kary w tym systemie zostaną osiągnięte cele kary. 

Wnioski o dozór elektroniczny

Wnioski o dozór elektroniczny są często składane przez skazanych bądź ich obrońców. Warunki, które należy spełnić do uzyskania zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w domu są precyzyjnie określone. Osoby skazane muszą posiadać miejsce stałego pobytu, a dyrektor zakładu karnego musi zweryfikować ich zachowanie. Osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym muszą wyrazić zgodę na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, jak również pod wskazanym adresem muszą istnieć warunki techniczne do odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

adwokat białystok

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny

Wniosek o dozór elektroniczny może złożyć nie tylko sam skazany, ale także jego obrońca, prokurator, zawodowy kurator sądowy albo dyrektor zakładu karnego, jeśli skazany do niego trafił. Uzyskanie nadzoru elektronicznego możliwe jest jeszcze przed rozpoczęciem odbywania kary, ale również już w trakcie jej trwania.

W uzasadnieniu wniosku o dozór elektroniczny należy wskazać, że skazany spełnia wszelkie warunki formalne do odbywania kary pozbawienia wolności w tym systemie. Należy podkreślić, że skazany mieszka pod stałym adresem, gdzie istnieje możliwość zamontowania system dozoru elektronicznego, a współmieszkańcy zgadzają się na odbywanie kary pod tym adresem. Istotnym jest podkreślenie, że bezwzględna kara pozbawienia wolności nie jest konieczna, a wręcz wpłynie negatywnie na życie skazanego, który przestrzegał wcześniej porządku prawnego. Warto pamiętać, żeby do wniosku dołączyć wszelką dokumentację, która potwierdza przedstawione we wniosku uzasadnienie. Dodatkowo plusem dla sądu będzie dołączenie do wniosku propozycji harmonogramu odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Z harmonogramu musi jasno wynikać w jakich godzinach skazany będzie pozostawał poza domem. Procesem przygotowania wniosku zajmiemy się za Ciebie.

Przekonanie sądu o potrzebie dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny to alternatywna forma odbywania kary pozbawienia wolności, gdzie skazana osoba nadzorowana jest poprzez specjalne elektroniczne urządzenie. W celu skorzystania z tego rozwiązania, konieczne jest złożenie wniosku o dozór elektroniczny w sądzie. Decyzję o udzieleniu zezwolenia podejmuje sąd, biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym techniczne warunki dozoru elektronicznego oraz fakt, czy skazany przekonał sąd o konieczności skorzystania z tego systemu.

Przy złożeniu wniosku o dozór elektroniczny istotne jest spełnienie wszystkich wymagań formalnych i technicznych. Sąd może udzielić zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeśli spełnione zostaną określone warunki techniczne oraz sąd uzna, że skazany rzeczywiście zrozumiał naganność swojego postępowania, a w konsekwencji cele kary zostaną osiągnięte. 

W niektórych przypadkach konieczne jest przekonanie sądu o potrzebie zastosowania dozoru elektronicznego wobec skazanej osoby. W takich sytuacjach adwokaci specjalizujący się w prawie karnym wykonawczym mogą pomóc w argumentacji oraz prezentacji faktów, które uzasadniają konieczność objęcia skazanego dozorem elektronicznym. Odpowiednia reprezentacja w sądzie może mieć decydujący wpływ na podjęcie decyzji o zastosowaniu tego środka i udzieleniu skazanemu dozoru elektronicznego.

adwokat białystok

Adwokat Białystok i jego wsparcie – dozór elektroniczny

Adwokat specjalizujący się w dozorze elektronicznym – Magdalena Kropiwnicka

Jestem adwokatem specjalizującym się w systemie dozoru elektronicznego, posiadającym specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków o dozór elektroniczny. Moim zadaniem jest zapewnienie skazanym kompleksowego wsparcia prawno-procesowego w sprawach związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie nadzoru elektronicznego. Dzięki szerokiej wiedzy prawniczej i doświadczeniu jestem w stanie skutecznie reprezentować interesy swoich klientów przed sądem w sprawach związanych z dozorem elektronicznym. 

Pomoc prawna przy kwestiach dozoru elektronicznego

Moja kancelaria adwokacka w Białymstoku oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie dozoru elektronicznego, obejmującą m.in. przygotowanie i złożenie wniosku o dozór elektroniczny, udzielenie porad prawnych oraz reprezentację przed sądem. Specjalizując się w dozorze elektronicznym świadczę profesjonalne usługi prawne, dbając o interesy klientów oraz zapewniając im wsparcie na każdym etapie sprawy związanej z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego.

Ślub bez ryzyka finansowego – jak dziedziczyć bez obaw o zadłużenia drugiego małżonka?

Przyspieszenie rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny 

Sąd Penitencjarny powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Sądu. Nie zawsze jednak wnioski te rozpoznawane są tak szybko. Opóźnienie w rozpoznaniu wniosku o dozór elektroniczny wynika najczęściej z faktu, że składane przez skazanych wnioski o dozór elektroniczny są dotknięte błędami i brakami formalnymi, które wymagają uzupełnienia przed skierowaniem sprawy na wokandę. Z uwagi na ten fakt warto skorzystać z pomocy adwokata. Aby przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd Penitencjarny wniosku o zezwolenie na odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego, należy najlepiej złożyć go osobiście w sądzie, a nie za pośrednictwem operatora pocztowego, jak również we wniosku o dozór elektroniczny skazany powinien wskazać telefon kontaktowy celem umożliwienia zawiadomienia skazanego telefonicznie o terminie i miejscu posiedzenia. 

Celem przyspieszenia rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny należy do wniosku dołączyć pismo, zatytułowane „prośba o pilne wyznaczenie terminu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny” W tym piśmie należy wskazać na zakreślony w ustawie termin 30 dni na rozpoznanie wniosku, jak również uargumentować dlaczego tak istotne dla skazanego jest możliwie jak najszybsze wyznaczenie terminu. Powodem może być potrzeba pilnego podjęcia pracy, ważne wydarzenie rodzinne – komunia, ślub bądź potrzeba sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Skontaktuj się ze mną

ul. Ogrodowa 4/5, 15-011 Białystok

Lokal przyjazny osobom niepełnosprawnym.

Klientów obługujemy w języku polskim i angielskim.

Instagram
LinkedIn

Formularz kontaktowy

Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki